sadsad x
asdasd
KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

TAAHHÜTNAME

 

      İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Taahhütname, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ile TARAF-2 arasında imzalanan Gizlilik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçasıdır. İşbu taahhütname, taraflar arasındaki her türlü ticari ilişki ve işlem kapsamında, TARAF-2’e aktaracağı kişisel verilere ilişkin taahhütleri içermektedir.

 

 1. TANIMLAR:

      İşbu Taahhütname kapsamında,

 • GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ni,
 • TARAF-2; ……………….’ni,
 • Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Kişisel Veri, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından TARAF-2’e aktarılacak ve, TARAF-2 tarafından GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. adına işlenecek olan, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü veriyi,
 • İlgili Kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri, gerçek kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Açık Rıza, kişisel verilerin işlenmesi ile alakalı olarak, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan ilgili kişinin rızasını,
 • Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri İşleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Kurul, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu, ifade eder.

 

 1. TAAHHÜTLER :
  1. TARAF-2, kişisel veri işleme faaliyetini, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’da, ikincil mevzuatta ve Kurul kararlarında vücut bulan düzenlemelere uygun şekilde yerine getirmekte olduğunu beyan ve taahhüt eder.
  2. TARAF-2, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ile olan her türlü ticari ilişki ve işlemleri kapsamında, kendisine aktarılan kişisel verileri, sözleşme amaçları dışında işlemeyecek, yurtiçinde veya yurtdışında 3. kişilere aktarmayacaktır.
  3. Yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılmaması kural olmakla birlikte, Taraflar KVKK 9. maddedeki koşulları sağlanması ile yurtdışına kişisel veri aktarımı yapabilirler.
  4. Taraflar, aralarındaki sözleşme ilişkisi kapsamında, belirlenen işleme amacının değişmesi durumunda, bu işleme amacının KVKK ve ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etmeyi; uygun olmadığının tespiti halinde, söz konusu kişisel veriyi işleme faaliyetini durdurmayı kabul ve taahhüt eder. Bu halde, ilgili taraf, durumu diğer tarafa bildirerek, veri işleme faaliyetini durdurmasını talep etme hak ve yetkisine sahiptir.
  5. TARAF-2, kendisine aktarılmış olan kişisel verilere yetkisi olmayan kişilerce hukuka aykırı şekilde erişmesini, işlenmesini ve bu verilerin kazara kaybedilmesini, imha edilmesini veya Sözleşme ile bağlantılı olarak nezdinde bulunan kişisel verilerin zarar görmesini ve bilimum veri ihlalini önlemek amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almış olduğunu beyan ve taahhüt eder.
  6. TARAF-2, yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması veya GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’ın talebi üzerine, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kendisine aktarılmış olan kişisel verilerin kayıtlı olduğu tüm kayıt ortamlarını imza karşılığında GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’a teslim etmeyi ve kendisinde mevcut tüm kopyaları, geri döndürülemez şekilde imha etmeyi kabul ve taahhüt eder.
  7. TARAF-2, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’a aktaracağı her türlü kişisel veriye ilişkin olarak, ilgili kişileri aydınlattığını/aydınlatacağını ve ihtiyaç olan hallerde ilgili kişilerden kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hususunda, ilgili kişinin aydınlatmaya dayalı ve usulüne uygun açık rızalarını temin ettiğini/edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. TARAF-2, sözleşme kapsamında GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’a özel nitelikli kişisel veri aktarmayacağını; özel nitelikli kişisel veri aktarımı halinde ilgili kişinin aydınlatmaya dayalı ve usulüne uygun açık rızası almış olacağını kabul ve taahhüt eder.
  9. TARAF-2, çalışanlarının veya hizmet almakta olduğu 3. kişilerin ve bu 3. kişilerin çalışanlarının, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. adına işleyeceği kişisel verilerin güvenliğinden sorumlu olduğunu ve bahsi geçen çalışanların ve 3. kişilerin işbu taahhütnamede belirtilen hususlarda bilgilendireceğini kabul ve taahhüt eder.
  10. TARAF-2, ilgili kişilerce GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’a yapılan usul ve yasaya uygun olarak iletilmiş olan talep ve başvurularını, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’ın talimatları doğrultusunda, herhangi bir gecikmeye mahal vermeden ve en geç 1(gün) gün içerisinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
  11. TARAF-2, işlemekte olduğu kişisel verilere ilişkin olarak, herhangi bir şekilde veri ihlalinin söz konusu olması veya 3. kişilerce yetkisiz olarak erişilebilir hale getirilmesi durumunda, 1(bir) gün içerisinde GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’a bilgi vereceğini ve bu durumdan doğan zararın asgariye indirilmesi için her türlü aksiyonu alacağını, ayrıca GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin temin edeceğini taahhüt eder.
  12. TARAF-2, veri işleyen sıfatı ile hareket ettiği durumlarda, veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konularda, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’ın bizzat veya 3. kişi eliyle denetim hakkının bulunduğunu ve denetlemeye izin vermek ile GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’la işbirliği içerisinde hareket etmek yükümlülüğünde olduğunu kabul ve beyan eder.
  13. TARAF-2, ilgili kişilerce kendisine yapılacak başvuru ve talepleri 1(bir) gün içerisinde işleme alarak gereğini yerine getireceğini ve GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’a bilgi vereceğini; ilgili kişilerce GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’a yöneltilecek başvuru ve talepler kapsamında, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’ın ihtiyaç duyacağı bilgi veya belgeyi 1(bir) gün içerisinde GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’a ileteceğini kabul ve taahhüt eder.
  14. TARAF-2, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kendisine aktarılmış olan kişisel veriler dolayısıyla, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. hakkında söz konusu olabilecek her türlü dava, soruşturma, idari takip, Kurul’a yapılacak şikayet ve icra takibinde, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’ın yanında yer almayı ve her türlü yardımı hukuki yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 

 1. TAAHHÜDE AYKIRILIKLAR :

      TARAF-2 tarafından işbu taahhütnamedeki hükümlere aykırı davranılması durumunda, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’ın karşılaşacağı her türlü hukuki, idari, cezai yaptırımlar ile ödemek zorunda kalacağı tazminat ve her ne ad altında olursa olsun her türlü bedeli, ilgili taraflar, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kendisine bildirilmesini takiben 3(üç) gün içerisinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

      TARAF-2, işbu taahhüde aykırılığın, aynı zamanda Gizlilik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil ettiği ve Gizlilik Sözleşmesi’ndeki cezai şartın uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ :

      İşbu Taahhüt, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre  yorumlanacaktır. İşbu Taahhüt’ten kaynaklanacak her türlü ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) ve İstanbul Anadolu (Kartal) mahkemeleri, icra daireleri ve arabuluculuk bürosu yetkilidir.

      Taraflar, işbu Taahhüt’ten ve işbu Taahhüt’ün ifasından doğabilecek ihtilaflarda, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’ın ticari defter ve kayıtları ile veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. İHTAR ve İHBARLAR :

      Taraflar, Gizlilik Sözleşmesi’nin 1. maddesinde yer alan adreslerinin, yasal yerleşim yeri ve bildirim adresi olduğunu; bu adreslerde meydana gelebilecek değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri sürece, bu adreslere yapılacak tebligat ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan ederler.  

 

 1. BÜTÜNLÜK :

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Taahhütname, GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ile TARAF-2 arasında imzalanan Gizlilik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçasıdır.

 

 1. YÜRÜRLÜK:

      Gizlilik Sözleşmesi’nin eki olan işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Taahhütname, 7 (yedi) maddeden ibaret ve 3 (üç) nüsha olacak şekilde …/…/…… tarihinde taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

GORDİON GROUP EV ÜRÜNLERİ SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

 

 

TARAF-2

           

            

                                                                           

                                                           

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.